Đàng Thánh Giá  -  NGÀY THÀNH THỂ IV-2013 

(Stations of the Cross  -  BLESSED SACRAMENT DAY IV-2013)

IMG_0148.JPG
IMG_0148.JPG

IMG_0157.JPG
IMG_0157.JPG

IMG_0248.JPG
IMG_0248.JPG

IMG_0148.JPG
IMG_0148.JPG

1/16