Kiệu Thánh Thể - NGÀY THÁNH THỂ IV-2013 

(Eucharistic Procession  -  BLESSED SACRAMENT DAY IV-2013)

IMG_0079.JPG
IMG_0079.JPG

IMG_0085.JPG
IMG_0085.JPG

IMG_0148.JPG
IMG_0148.JPG

IMG_0079.JPG
IMG_0079.JPG

1/25