NGÀY THÁNH THỂ XII

10-13/6/2021

- Chủ Đề

- Giảng thuyết viên

- Thông Báo

- Rước Kiệu

- Bảo Trợ

 

- Hình ảnh

NGÀY THÁNH TH X-2019

- Thơ

NGÀY THÁNH THỂ VI-2015

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm

13055 SE County Road 4271
Kerens, TX 75144
Email: danvienthientam
@gmail.com

Tel: 903-396-3201
 

Your details were sent successfully!