top of page
                                              GIA ĐÌNH THIÊN TÂM
 
MỤC ĐÍCH
 
- Góp phần đào tạo các đan sĩ.
- Góp phần xây dựng và phát triển Đan Viện.
- Tạo sự liên kết lành thánh giữa các thành phần dân thánh Chúa.
- Cầu nguyện cho nhau và cho Giáo Hội.
- Giúp nhau chu toàn trách nhiệm đối với Giáo Hội.
 
QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN
 
Các Đan Sĩ thuộc Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm:
 
- Dâng Thánh Lễ hàng tháng cho các Hội Viên còn sống và đã qua đời.
- Cầu nguyện hằng ngày cho các Hội Viên trong các Giờ Kinh Nguyện.
- Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện vào Ngày Lễ quan thày của từng Hội Viên.
- Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện vào Ngày Lễ quan thày của tất cả Hội Viên: 11/7.
- Dâng Thánh Lễ cầu hồn và cầu nguyện khi Hội Viên qua đời.
- Cầu nguyện theo ý xin đặc biệt của Hội Viên.
- Cầu nguyện cho Hội Viên trong những ngày kỷ niệm đặc biệt.

 

 

   Xin quý vị bấm vào phía dưới để mở và in ra PHIẾU GIA NHẬP HỘI VIÊN GIA ĐÌNH THIÊN TÂM.
bottom of page