top of page

NGÀY THÁNH THỂ IX

7-10/6/2018

- Chủ Đề

- Rước Kiệu

- Thông Báo

- Bảo Trợ 

- Khách Sạn – Hotels

 

- Hình ảnh

NGÀY THÁNH TH VIII-2017

- Thơ

NGÀY THÁNH THỂ VI-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế ngày 25 / 11 / 2017

(Photos of the Diaconate Ordination - Nov. 25, 2017)

bottom of page