top of page

CHƯƠNG TRÌNH       

NGÀY THÁNH THỂ XIII– 2022

 

THỨ NĂM

(Ngày 16 tháng 6 năm 2022)

 

5:00 - 6:30 pm              Giải tội        

7:30 pm                         Thánh Lễ Khai Mạc

                                      Cầu Cho Hội Thánh Toàn Cầu                                       

                                      Rước Kiệu Thánh Giu-se

11:00 pm                       Chầu Thánh Thể Chung

12:00 am                       Chầu Thánh Thể Cá Nhân

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

  

THỨ SÁU

(Ngày 17 tháng 6 năm 2022)

                 

7:00 am                         Thức dậy

7:30 am                         Thánh Lễ 

                                      Biệt Kính Thánh Cả Giu-se

9:00 - 10:30 am             Giải tội

10:30 am - 12:00 pm     Hội Thảo (1) - (Hội Trường #1)

                                       Hội Thảo (2) - (Hội Trường #2)

12:00 - 1:00 pm             Giải tội

1:00 - 2:30 pm               Hội Thải (3) (Hội Trường #1)

                                       Hội Thảo (4) (Hội Trường #2)

3:00 - 3:45 pm               Đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa (Nhà Thánh Thể)

4:00 - 5:00 pm               Đi Đàng Thánh Giá

5:15 - 6:45 pm               Hội Thảo (5) (Hội Trường #2)

7:30 pm                         Thánh Lễ 

                                       Biệt Kính Đức Mẹ Fatima

                                       Rước Kiệu Đức Mẹ

11:00 pm                        Chầu Thánh Thể Chung

12:00 am                        Chầu Thánh Thể Cá Nhân

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 

THỨ BẢY

(Ngày 18 tháng 6 năm 2022)

                                  

7:00 am                         Thức dậy

7:30 am                         Thánh Lễ 

                                      Biệt Kính Đức Trinh Nữ Maria

9:00 - 10:30 am             Giải tội

10:30 am - 12:00 pm     Hội Thảo (6) - (Hội Trường #1)

                                       Hội Thảo (7) - (Hội Trường #2)

12:00 - 1:00 pm             Giải tội

1:00 - 2:30 pm               Hội Thải (8) (Hội Trường #1)

                                       Hội Thảo (9) (Hội Trường #2)

4:00 - 4:45 pm               Giờ Đền Tạ Mẫu Tâm (Hội Trường #2)

5:00 - 6:45 pm               Giải tội

5:15 - 6:45 pm               Hội Thảo (10) (Hội Trường #1)

                                       Hội Thảo Liên Minh Thánh Tâm (Hội Trường #2)

7:30 pm                         Thánh Lễ

                                       Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô

                                       Rước Kiệu Thánh Thể                                     

10:30 pm                        Văn Nghệ Bỏ Túi & Vé Số

11:00 pm - 7:00 am       Chầu Thánh Thể Cá Nhân

                     -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 

CHÚA NHẬT

(Ngày 19 tháng 6 năm 2022)

7:30 am                            Thánh Lễ Bế Mạc

                                         Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

                                         

                                         

                                        

 

bottom of page