CHƯƠNG TRÌNH       

NGÀY THÁNH THỂ XII– 2021

 

THỨ NĂM

(Ngày 10 tháng 6 năm 2021)

 

5-6:30 pm                      Giải tội        

7:30 pm                         Thánh Lễ Khai Mạc

                                      Biệt Kính Thánh Cả Giu-se                                      

                                      Rước Kiệu Thánh Giu-se

10:00 pm                       Chầu Thánh Thể Cá Nhân

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

  

THỨ SÁU

(Ngày 11 tháng 6 năm 2021)

                 

11:00 am -12:00 pm      Hội Thảo (1) 

12:15-1:30 pm               Giải tội

1:30-2:30                       Hội Thải (2)

3:00-3:45 pm                 Đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa 

4:00-5:00 pm                 Đi Đàng Thánh Giá

5:00-6:30 pm                 Giải tội

7:30 pm                         Thánh Lễ 

                                       Thánh Tâm Chúa Giê-su

                                       Rước Kiệu Đức Mẹ

10:00 pm                        Chầu Thánh Thể Cá Nhân

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 

THỨ BẢY

(Ngày 12 tháng 6 năm 2021)

                                  

11:00 am -12:00 pm      Hội Thảo (3

12:15 pm -                     Giải tội

2:30-3:30 pm                 Hội Thảo (4

4:00-4:45 pm                 Giờ Đền Tạ Mẫu Tâm

5:00-6:30 pm                 Giải tội

                                       Hội Thảo Liên Minh Thánh Tâm

7:30 pm                         Thánh Lễ

                                       Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su

                                       Rước Kiệu Thánh Thể                                     

10:30 pm - 7:00 am       Chầu Thánh Thể Cá Nhân

                     -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 

CHÚA NHẬT

(Ngày 13 tháng 6 năm 2021)

7:30 am                            Thánh Lễ Bế Mạc

                                         Chúa Nhật XI Thường Niên