CHỦ ĐỀ

 

 

NGÀY THÁNH THỂ XII

10-13 / 6 / 2021

 

 

 “ANH EM HÃY CẦM LẤY, ĐÂY LÀ MÌNH THẦY”

(Mac-cô 14,22b)

 

 

Khi đang dùng bữa chung với các tông đồ, Chúa Giê-su thiết lập Phép Bí Tích Thánh Thể gần cuối Bữa Tiệc Ly.  Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các tông đồ và nói: ‘Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy’ (Mc 14,22b).

Việc làm và những lời phán dạy của Chúa Giê-su tại Bữa Tiệc Ly trong bối cảnh bữa ăn mừng Lễ Vượt Qua và một sự chuyển tiếp sang một giao ước mới.  Chúa Giê-su tự hiến tế làm của lễ hy sinh bằng chính thân mình và máu mình tiên báo về đau khổ và sự chết của Người.

Khi Chúa Giê-su truyền cho các tông đồ hãy cầm lấy tấm bánh vì đó là mình của Chúa, thì Chúa muốn cho các tông đồ biết Chúa thực sự hiện diện trong tấm bánh đó. Chúa Giê-su nói, ‘đây là mình Thầy,’ nghĩa là Chúa nói đến sự hiện diện Thánh Thể.  Lời của Chúa Giê-su truyền cho các tông đồ mang tính cách ngắn gọn và dứt khoát.  Vì thế ý nghĩa của lời Chúa, ‘đây là mình Thầy,’ cũng rất là hiển nhiên.

Lời truyền của Chúa có sức mạnh.  Cái tấm bánh này đây, mà các tông đồ đang cầm trên tay, là mình Chúa.  Đây, mình Thầy – tấm bánh, ‘anh em hãy cầm lấy.’  Đây cũng là trọng tâm của mầu nhiệm Thánh Thể.  Trước mặt các tông đồ, Chúa Giê-su đang thực hiện điều mà các tông đồ sẽ làm sau này để tưởng nhớ đến Thầy.  Chẳng vậy, lời truyền của Chúa là một công thức rõ ràng và có hiệu quả đích thực.  Mỗi khi các tông đồ cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, các tông đồ ý thức và rập theo công thức Chúa truyền.  Các tông đồ đọc ra ngoài miệng những lời mà Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế, đã chủ ý nhấn mạnh sự đồng nhất giữa tấm bánh cầm trên tay và chính thân ‘Mình’ Chúa. 

 

Lm. Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB